Paleoseismology analysis along the Mattinata Fault, Apulia foreland, southern Italy.